Wystawa nagrodzonych prac

Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi Pracami Konkursowymi na wystawie w Ośrodku Kultury Andaluzja, przy ul. Oświęcimskiej 45 w Piekarach Śląskich. Wystawa potrwa do 28.01.2022.

 

Zmiana terminu

W związku z konsekwencjami aktualnego zaostrzenia sytuacji związanej z epidemią Covid-19  i przebywaniem na zwolnieniu lekarskim części Sędziów, Zamawiający jest zmuszony przesunąć posiedzenie Sądu Konkursowego. W związku z powyższym rozstrzygnięcie Konkursu przesunie się, a co za tym idzie przesunie się termin zatwierdzenia wyniku Konkursu przez Zamawiającego, co nastąpi 14.01.2022 r.  W powyższym terminie Zamawiający/Organizator zawiadomi równocześnie Uczestników Konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach, podając imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo firmę oraz siedzibę lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej Autora lub Autorów wybranej Pracy Konkursowej albo Autorów wybranych Prac Konkursowych, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ogłoszenie o wyniku Konkursu zostanie opublikowane na Platformie komunikacji elektronicznej i Stronie internetowej Konkursu oraz przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.


Zamawiający przypomina, że zgodnie z Rozdziałem 15 ust. 7 Regulaminu Konkursu: „W terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu Zamawiający wypłaca nagrody pieniężne i zwrot kosztów dla Uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu, którzy złożyli w terminie Prace Konkursowe spełniające warunki Regulaminu oraz zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, odpowiednio Autorów wybranych Prac Konkursowych lub Autora wybranej Pracy Konkursowej”.

Treść ogłoszenia o zmianie terminu można pobrać tutaj

 

Odpowiedzi na pytania - etap składania Prac Konkursowych

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu Konkursu dotyczące przygotowania i składania Prac Konkursowych.

Odpowiedzi na pytania z dnia 29.10 .2021 można pobrać tutaj 

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.11 .2021 można pobrać tutaj 

 

Informacja o kwalifikacji do II Etapu Konkursu

W dniu 19.10.2021 w Piekarach Śląskich odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego. Dokonano oceny Opracowań Studialnych i wyboru 5 prac zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu. Listę z numerami Opracowań Studialnych, których autorzy zostali zaproszeni do udziału w II Etapie Konkursu można pobrać tutaj 

Jednocześnie informujemy, że nadal obowiązuje zasada anonimowości Uczestników. Ich nazwiska zostaną opublikowane dopiero po zakończeniu Etapu II Konkursu. 

 

Odpowiedzi na pytania - etap składania Opracowań Studialnych

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu Konkursu dotyczące przygotowania i składania Opracowań Studialnych.

Odpowiedzi na pytania z dni 04.10.2021, 05.10.2021 i 06.10.2021 można pobrać tutaj 

Odpowiedź na pytanie z dnia 07.10.2021 można pobrać tutaj 

Notatka ze spotkania informacyjnego dla Uczestników Konkursu

Organizator opublikował notatkę ze spotkania informacyjnego dla Uczestników Konkursu na obszarze objętym Konkursem. Notatka zawiera zadane przez Uczestników pytania wraz odpowiedziami. Notatkę można pobrać tutaj 

Spotkanie informacyjne dla Uczestników Konkursu

22 września o 14:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla Uczestników Konkursu na obszarze objętym Konkursem. Zespoły zaproszone do udziału w Konkursie zostały poinformowane o szczegółach spotkania za pośrednictwem platformy komunikacji elektronicznej. Notatka ze spotkania zostanie przesłana wszystkim Uczestnikom oraz zamieszczona na Stronie internetowej Konkursu.

 

Wyniki oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

Organizator dokonał oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Do Uczestników Konkursu, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu zostały rozesłane zaproszenia do składania Opracowań Studialnych. Łącznie zaproszono do składania Opracowań Studialnych 22 Uczestników Konkursu.

Odpowiedzi na pytania

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu numer 1 z dnia 27.08.2021. Dokument można pobrać tutaj 

Zmiana treści Regulaminu i Opisu przedmiotu konkursu

Dokonano zmiany treści Regulaminu nr 2 oraz zmiany treści Opisu Przedmiotu Konkursu

nr 1. Zmienione dokumenty są dostępne do pobrania w zakładce "Materiały". Zmienione treści zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Zmiana terminów

Zmianie uległ termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Regulaminie Konkursu. Aktualny termin składania ww. wniosków to 07.09.2021, godz. 9:00.

Zmianie uległ także termin poinformowania wszystkich Uczestników Konkursu o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie z jednoczesnym zaproszeniem do składania Opracowań Studialnych, Uczestników Konkursu, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegają odrzuceniu.

Aktualny termin to 13.09.2021.

Zmiana treści Regulaminu

Dokonano zmiany treści Regulaminu nr 1. Zmieniony Regulamin dostępny jest do pobrania w zakładce "Materiały". Zmienione treści zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Zmiana terminów

Zmianie uległ termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Regulaminie Konkursu. Aktualny termin składania ww. wniosków to 27.08.2021, godz. 9:00.

Zmianie uległ także termin poinformowania wszystkich Uczestników Konkursu o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie z jednoczesnym zaproszeniem do składania Opracowań Studialnych, Uczestników Konkursu, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegają odrzuceniu.

Aktualny termin to 03.09.2021.